گزارش نویسی کاربردی در مدیریت پروژه

//گزارش نویسی کاربردی در مدیریت پروژه

آموزشگاه مدیریت و کنترل پروژه فراهمراهان

نگرشی نوین به کنترل پروژه توسط اساتید با تجربه

مقدمه

گزارش نویسی کاربردی در مدیریت پروژه – قسمت پنجم

در قسمت های قبلی گزارش نویسی کاربردی در مدیریت پروژه با انواع اطلاعات ایستا و پویای عدد و رقمی آشنا شدیم.

همچنین از دسته اطلاعات پویای عدد و رقمی به اطلاعات مربوط به آب و هوا، ماشین آلات و منابع انسانی اشاره شد.

همچنین پیشرفت فیزیکی و مالی نیز از دسته اطلاعات ارزشمند آماری مورد بررسی قرار گرفت.

اطلاعات مربوط به تاخیرات پروژه بسیار مهم میباشد.

تاخیرات نسبت به بیس لاین و تاثیر آن بر مسیر بحرانی مورد نظر میباشد.

زمانی میتوان از تحلیل تاخیرات بر مسیر بحرانی استفاده کرد که روابط برنامه زمان بندی دقیق و صحیح باشد.

به عبارت دیگر مسیر بحرانی واقعی داشته باشیم و برنامه زمان بندی منطبق با واقعیت نوشته شده باشد.

باید دقت داشته باشید که فقط از طریق درصد پیشرفت برنامه و واقعی و اخذ واریانس آن نمیتوان تاخیر یا تعجیل را نتیجه گیری کرد.

برای مثال اگر پیشرفت برنامه ریزی کل پروژه 5 درصد و پیشرفت واقعی 15 درصد باشد، دلیلی بر خوب بودن شرایط موجود نیست.

بلکه بایستی مسیر بحرانی و فازهای مهندسی، خرید، ساخت و … بصورت مجزا بررسی شوند.

چند نمونه گزارش پیشرفت استاندارد که میبایست از سوی سازندگان بدین صورت تکمیل شود در زیر نمایش داده شده است:

گزارش نویسی کاربردی در مدیریت پروژه

گزارش نویسی کاربردی در مدیریت پروژه

همچنین تاخیرات پروژه نسبت به برنامه اولیه را میتوان با نمودارها و به انواع گوناگون نمایش داد. یکی از انواع نمایش را در زیر میبینید:

گزارش نویسی کاربردی در مدیریت پروژه

یکی دیگر از انواع داده های تحلیلی آماری که در گزارش ها نمود پیدا میکند، نمایش گرافیکی تایم لاین پروژه است.

تایم لاین نمودار ساده ای میباشد که تاریخ های مهم روی آن نمایش داده میشود.

برخی از این تاریخ های مهم از این قرارند:
  • تاریخ شروع پروژه
  • تاریخ پایان پروژه
  • تاریخ برنامه ای شروع و پایان مهندسی پروژه
  • تاریخ برنامه ای شروع و پایان خرید پروژه
  • تاریخ تحویل زمین و …

شیوه نمایش آن مانند نمونه زیر میباشد:

گزارش نویسی کاربردی در مدیریت پروژه

نوع دیگری از اطلاعات تحلیلی، لیست کردن مشکلات و ارایه راه حل های آن میباشد.

این اطلاعات هم میتواند موجب حل مشکل شود و هم میتواند مستندی برای آماده سازی فضا و طرح دعاوی باشد.

حتما در نظر داشته باشید که جهت ارایه مشکلات و راه حل آن با مدیریت مهندسی، مدیریت کالا، سرپرست کارگاه، دفتر فنی و از همه مهمتر مدیریت پروژه مشورت و تبادل نظر کنید.

نمونه ای از آن را در ذیل میبینید.

گزارش نویسی کاربردی در مدیریت پروژه

با مستند کردن همین جمله میتوان کلی زمان و هزینه به نفع پروژه خرید.

در آخر به فعالیت های بحرانی اشاره کنید.

بهتر است فعالیت های بحرانی را در سه بخش مهندسی، خرید و ساخت بصورت جداگانه لیست نمایید.

همچنین حتما بررسی کنید تا مسیر بحرانی منطق داشته باشد و اگر برخی موارد بنابر روابط غلط نوشته شده است حتما حذف گردند.

همچنین بهتر است مشکلات پیش روی مسیر بحرانی را بررسی کنید و برای رفع موانع پیش رو راه حل ارایه کنید.

دسته اطلاعات آماری نیز به پایان رسید.

در قسمت بعد به اطلاعات آخر گزارشات و به قولی صفحه پر کن و قالب گزارشات اشاره خواهد شد.

موضوع : گزارش نویسی کاربردی در مدیریت پروژه

آرش بیاضیان سرکندی

کارشناس ارشد مدیریت پروژه دانشگاه صنعت نفت تهران

موسسه مدیریت پروژه فراهمراهان

نوشته‌های تازه

Summary
گزارش نویسی کاربردی در مدیریت پروژه
Article Name
گزارش نویسی کاربردی در مدیریت پروژه
Description
داده های کاربردی در تاخیرات پروژه در این بخش از گزارش نویسی کاربردی مورد بحث می باشد.
Author
Publisher Name
موسسه مدیریت و کنترل پروژه فراهمراهان
Publisher Logo
2020-06-04T13:57:19+03:30