آموزشگاه مدیریت پروژه فراهمراهان

دانلود نرم افزار های کمکی کنترل و مدیریت پروژه

بررسی صورت وضعیت پروژه

بررسی صورت وضعیت ارسالی از سوی پیمانکاران به منظور بهبود بخشی مالی پیمانکار در پروژه و اطمینان از انجام صحیح و بموقع کار در امتداد  آن می باشد.
این دستور ا لعمل در خصوص بررسی صورت وضعیت ( درخواست مطالبات پیمانکار ) در مورد فعالیت های انجام یافته میباشد.
این موارد در خصوص خدمات طراحی و مهندسی، خرید تجهیزات و عملیات اجرائی ( تجهیز کارگاه، ساختمانی، نصب، راه اندازی، تحویل موقت و تحویل دائم)، کاربرد دارد.
این دستور ا لعمل در خصوص بررسی صورت وضعیت پیمانکاران می باشد که  نکاتی در بررسی صورت وضعیت ها بایستی در نظر گرفت:

در کلیه صورت وضعیتها بررسی ذکر موارد زیر ضروری می باشد:

 • نام پروژه
 • شماره قرارداد
 • موضوع قرارداد
 • تاریخ قرارداد
 • مبلغ قرارداد
 • شماره، تاریخ و دوره صورت وضعیت
 • تعیین موقت یا نهایی بودن صورت وضعیت

بسته به نوع قرارداد و صورت وضعیت؛

ضمایم صورت وضعیت که ذیلا” تشریح می شود مانند اسناد مثبته – گزارش پیشرفت پروژه، گزارش  عملکرد در دفاتر، کارگاه و سایت و …

 • کسور

( در صورت وضعیتها, کسور شامل موارد زیر می باشد, )
لازم بذکر است که هر یک از آیتم های زیر بسته به مفاد و شرایط قراردادی در صورت وضعیت اضافه یا حذف می گردد.

 • بیمه
 • مالیات
 • پیش پرداخت
 • حسن انجام کار
 • جریمه احتمالی
 • تخفیف‏ها
 • عوارض آموزش و پرورش
 • مبالغ تایید شده صورت وضعیت های قبلی با ذکر شماره صورت وضعیت و تاریخ
 • سایر کسور قراردادی

نوع و محاسبه پرداخت در صورت وضعیت ها:

 • صورت وضعیت قراردادهای نفر ساعتی:

این صورت وضعیت ها با توجه به گروه شغلی و ردیف جدول مبنا در قرارداد و گزارش کارکرد در دفاتر،
کارگاه و یا سایت که شامل کار عادی، اضافه کار و ماموریت می باشد، تنظیم می گردد.
لازم به ذکر است نیروی انسانی شاغل بایستی به کارفرما معرفی شده و مجوز شروع به کار آنها از طرف کارفرما یا پیمانکار مدیریت یا دستگاه نظارت صادر شود.

در قراردادهای Lump Sum و Unit Rate به ترتیب درصد پیشرفت فیزیکی تجمعی و احجام انجام شده که توسط سازمان تایید می گردد،
ملاک پرداخت می باشد. درصد پیشرفت مطابق آنچه در روش اجرایی برنامه ریزی و کنترل پزوژه تدوین شده محاسبه می گردد.
در این مورد نیز بسته به شرایط قرارداد و ماهیت کار، اسناد مثبته شامل تایم شیت ، گزارش پیشرفت و احجام کارکرد مورد تایید و غیره بایستی ارایه شود.
درصورتیکه قرارداد بر مبنای فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه باشد (پیوست قرارداد) ذکر فصل و ردیف جداول ضروری است.
نرخ تعدیل سازمان برنامه طی صورت وضعیت جداگانه برای صورت وضعیتهایی که شامل نرخ تعدیل می شود تهیه می شود
که پس از تایید کارفرما و یا دستگاه نظارت و یا پیمانکار مدیریت قابل پرداخت می باشد.
لازم بذکر است نرخ تعدیل مشمول صورت وضعیتهایی می شود که تاریخ دوره آن منطبق بر دوره سه ماهه تعدیل باشد.

 • صورت وضعیت قراردادهای Cost Plus :

در این گونه قراردادها بایستی مجوزهای انجام کار از طرف کارفرما یا دستگاه نظارت و یا مدیریت پیمانکار صادر و همچنین اسناد هزینه های پرداختی ضمیمه صورت وضعیت باشد
و مطابق قرارداد ضرایب و کسور در مجموع هزینه های انجام شده اعمال گردد
که پس از بررسی توسط کارفرما/ دستگاه نظارت/ مدیریت پیمانکار قابل پرداخت می باشد.
تذکر: درصورتی که قرارداد بر مبنای فهرست سازمان برنامه و بودجه باشد ذکر فصل و ردیف جداول ضروری می باشد.
نرخ تعدیل سازمان برنامه طی صورت وضعیت جداگانه برای صورت وضعیت هایی که شامل نرخ تعدیل می شود تهیه و پس از تائید کارفرما/ دستگاه نظارت/ مدیریت پیمانکار قابل پرداخت می باشد.
لازم به ذکر است نرخ تعدیل مشمول صورت وضعیت هایی که تاریخ دوره آن منطبق بر دوره سه ماهه تعدیل باشد، می گردد.

موضوع : بررسی صورت وضعیت پروژه

آرش بیاضیان سرکندی

کارشناس ارشد مدیریت پروژه دانشگاه صنعت نفت تهران

موسسه مدیریت پروژه فراهمراهان

نوشته‌های اخیر

شناسنامه نوشته
بررسی صورت وضعیت پروژه
نام نوشته
بررسی صورت وضعیت پروژه
توضیحات
بررسي صورت وضعیت ارسالی از سوي پيمانكاران به منظور بهبود بخشي مالي پيمانكار در پروژه و اطمینان از انجام صحیح و بموقع کار در امتداد آن مي باشد.
نویسنده
نام منتشر کننده
موسسه مدیریت و کنترل پروژه فراهمراهان
لوگوی منتشر گننده