مشاوره و آموزش خصوصی مدیریت، برنامه ریزی و کنترل سازمان

انواع درصد پیشرفت در Primavera

قسمت اول : Duration % Complete

 روشهای متعددی جهت محاسبه درصد پیشرفت در Primavera برای فعالیتها وجود دارد.
این روشها شامل استفاده از تعداد زیادی ستونها (فیلدها) و تنظیمات آن است که شامل فیلدهای ذیل است :

  • Duration % Complete
  • Units % Complete
  • Physical % Complete
  • Percent Complete Type
  • Activity % Complete
  • Performance % Complete

سه نوع درصد پیشرفت در Primavera وجود دارد (Percent Complete Type) :

  • Duration % Complete
  • Physical % Complete
  • Units % Complete

در نرم افزار تنها یکی از این سه گزینه امکان انتخاب وجود دارد.
در ابتدا توضیحات مربوط به فیلد Duration % Complete را به همراه مثال توضیح داده می‌شود.

محاسبات Duration % Complete

Duration % Complete یکی از  انواع درصد پیشرفت در Primavera است.
یکی از مشکلات کاربران با این فیلد نحوه محاسبه تا حدی غیرمعمول درصد پیشرفت در Primavera است.
در ابتدا به مقایسه محاسبه این فیلد توسط نرم افزار Microsoft Project می‌پردازیم.
در این نرم افزار فیلد محاسبه درصد پیشرفت زمانی %Complete است و با
فرمول ذیل محاسبه می‌شود :
انواع درصد پیشرفت در Primavera P6
اما فرمول درصد پیشرفت در Primavera جهت محاسبه پیشرفت زمانی متفاوت است و با فرمول ذیل محاسبه می‌شود :

انواع درصد پیشرفت در Primavera P6

در این فرمول از Original Duration استفاده شده است که با Current Duration متفاوت است.

به مثال ذیل توجه کنید:

فعالیتی با مدت زمان 20 روز را در نظر بگیرید. فرض بفرمایید که 15 روز زمان
سپری شده است و ما برای اتمام کار و تکمیل فعالیت 18 روز تخمین بزنیم.
( که این زمان خیلی بیشتر از زمان برآورد شده اولیه است!). Original Duration مقداری ثابت
است که بعد از شروع فعالیت هم تغییر نمی کند.
Original Duration = 20d
Actual Duration = 15d
Remaining Duration = 18d
Duration% Complete = (20-18)/20=10%
حال با این اعداد درصد پیشرفت زمانی در نرم افزار MSP اعداد زیر به دست می‌آید.
%Complete = 15/ (15+18) = 45.45%
مثال فوق را جهت محاسبه درصد پیشرفت در Primavera برای پیشرفت زمانی پیاده‌سازی می‌کنیم.
در این مثال فعالیت برنامه ریزی شده است که در روز 07-May-12 آغاز شود با
مدت زمان 20 روز در تاریخ 01-Jun-12 به اتمام برسد.
انواع درصد پیشرفت در Primavera P6
حال می خواهیم این فعالیت را به روزرسانی (Actual) نماییم.
شروع واقعی این فعالیت در تاریخ 08-May-12 بوده است. در صفحه
Activity Details ، پنجره Status ابتدا تیک در چک باکس Started را زده
سپس انتخاب این تاریخ را انتخاب می‌نماییم.
انواع درصد پیشرفت در Primavera P6
تاریخ به روزرسانی یا Data Date را 29-May-12 در نظر بگیرید.
با زدن دکمه F9 و انتخاب این تاریخ، پروژه را Reschedule می‌نماییم.
انواع درصد پیشرفت در Primavera P6
در این حالت مدت زمان واقعی (Actual Duration) برابر 15 روز می‌شود که
از فرمول ذیل به دست می‌آید:
Actual Duration = Data Date – Actual Start – Holydays
= (29-May-12) – (08-May-12) -6 = 15d
مقدار Actual Duration توسط نرم‌افزار محاسبه می‌شود و امکان تغییر دستی آن وجود ندارد.
فعلاً در این حالت به دلیل برابر بودن مقدار فیلدهای Original Duration و Remaining Duration ،
مقدار فیلد Duration% Complete برابر صفر است.
حال مقدار 18 را به عنوان برآورد مقدار روز باقیمانده جهت تکمیل فعالیت را در فیلد
Remaining Duration وارد می‌کنیم. (نیازی به زدن دکمه F9 و Reschedule مجدد برنامه نیست).
در این حالت مقدار Duration% Complete ، 10% می‌شود.
انواع درصد پیشرفت در Primavera P6
حال به نمودار گانت نگاهی بیندازیم.
انواع درصد پیشرفت در Primavera P6
آنچه در نمودار گانت می‌بینیم این است که حدود نیمی از نمودار گانت Actual شده است و
انتظار درصد پیشرفتی حدود 50% را دارید که البته مقدار دقیق آن 45.45% است که
با مقدار Duration% Complete برابر نیست!

تغییر مدت زمان (Original Duration)

Primavera P6 برای فعالیتهایی که شروع نشده اند از رابطه زیر برای محاسبه
Original Duration استفاده می‌کند:
Original Duration = Early Finish – Early Start
ولی هنگامی که فعالیت شروع می‌شود، پریماورا الزاماً به صورت اتوماتیک این تفاضل را محاسبه نمی‌کند
و شما می‌توانید آنرا به صورت دستی تغییر دهید.
فیلد At Completion Duration مقدار مدت زمان برآوردی جدید برای فعالیت
مطابق رابطه ذیل محاسبه می‌شود :
At Completion Duration = Actual Duration + Remaining Duration
که در این مثال مقدار At Completion Duration برابر 33 روز است.
ما این مقدار را در فیلد Original Duration وارد می‌کنیم.
انواع درصد پیشرفت در Primavera P6
زمانبندی پروژه تغییری نمی‌کند ولی مقدار فیلد Duration% Complete
مجدداً محاسبه شده و مقدار آن برابر 45.45% می‌شود.
درصورتیکه به هر دلیلی تمایل دارید مقدار محاسبه شده درصد پیشرفت زمانی در P6 برابر
مقدار محاسبه شده در MSP باشد، فرمول ذیل را Global Change تعریف و اجرا نمایید.
انواع درصد پیشرفت در Primavera P6
این فرمول ابتدا بررسی می‌کند اگر وضعیت فعالیت (Activity Status) در حالت “In Progress”  باشد،
مقدار At Completion Duration در فیلد Original Duration کپی گردد.

Duration% Complete درسطح WBS

توضیحاتی که تا الان داده شد بر روی محاسبات Duration% Complete در سطح فعالیت تمرکز داشت.
Duration% Complete برای سطوح WBS نیز محاسبه می‌شود. اما این فیلد آیتم مناسبی
جهت پیگیری پیشرفت پروژه نمی‌باشد و توصیه اکید می‌شود از آن به عنوان فیلدی واسط جهت
محاسبات در نظر گرفته شود . فیلد مناسب برای پیگیری پیشرفت فعالیت و پروژه
Performance% Complete می باشد.

مشاوره و آموزش خصوصی مدیریت، برنامه ریزی و کنترل سازمان

نویسنده و راهنما: آرش بیاضیان سرکندی

نگارنده: م.امینی ( محقق و توسعه دهنده )

موضوع: انواع درصد پیشرفت در Primavera

نوشته‌های اخیر

شناسنامه نوشته
انواع درصد پیشرفت در Primavera P6
نام نوشته
انواع درصد پیشرفت در Primavera P6
توضیحات
روش های متعددی جهت محاسبه درصد پیشرفت واقعی فعالیت ها در نرم افزار Primavera P6 وجود دارد. این روش ها شامل استفاده از تعداد زیادی ستون ها ( فیلدها ) و تنظیمات آن است.
نویسنده
نام منتشر کننده
مشاوره و آموزش خصوصی مدیریت، برنامه ریزی و کنترل سازمانی
لوگوی منتشر گننده