مشاوره و آموزش خصوصی مدیریت و برنامه ریزی سازمانی

نگرشی نوین به کنترل پروژه توسط اساتید با تجربه

آرش بیاضیان مشاور، مجری و مدرس خصوصی مدیریت، برنامه ریزی و کنترل سازمان

تفاوت Reschedule ، Replan و Catchup Plan چیست؟

برنامه رفع تاخیرات یا جبرانی از انحراف معیار Catchup Plan

برنامه ریزی مجدد زمانی Reschedule

برنامه ریزی مجدد Replan

واژه های فوق، واژه هایی هستند که در طول پروژه، خصوصا پروژه هایی که به تاخیر افتاده اند،

زیاد مطرح می شوند و از واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه انتظار می رود بسته به شرایط پروژه و

خواست کارفرما نسبت به تهیه آن اقدام نماید.

در اینجا به تفکیک به بررسی هر کدام از اصطلاحات ذکر شده می‌پردازیم:

۱- برنامه ریزی مجدد زمانی Reschedule :

Reschedule یا زمان بندی مجدد در واقع آن است که

بر اساس شروع و پایان واقعی فعالیت های انجام شده، مدت زمان باقیمانده فعالیت های آغاز شده

و نیز درصد پیشرفت فعالیت ها، برنامه ریزی جدید برای فعالیت های در حال اجرا و فعالیت های آتی پروژه تهیه گردد.

به عبارت دیگر:

اگر فعالیت های پیش نیاز به تاخیر بیفتد یا مطابق برنامه پیش نرود و یا بالعکس فعالیت ها بیش از پیش بینی پیشرفت نمایند،

فعالیت های پس نیاز از آن متاثر گردد. در این حالت تاریخ پایان پروژه به احتمال زیاد تغییر می کند مگر آنکه فعالیت ها

در مسیر بحرانی پروژه ( Critical Path ) مطابق برنامه خود انجام شوند.

در نرم افزار پریماورا، دکمه ( F9-Schedule ) و در نرم افزار MSP منوی Update Project-Reschedule این کار را انجام می دهد.

۲- برنامه ریزی مجدد زمانی Replan :

Replan یا برنامه ریزی مجدد هنگامی که تاخیر پروژه و نیز اختلاف درصد پیشرفت برنامه ای

و درصد پیشرفت واقعی زیاد شود (معمولاً بیش از 20%) واقعیت این است که این برنامه یا به دلیل شرایط کند عملیات اجرایی و یا

برنامه ریزی نامناسب، ابزار مناسبی برای کنترل کارهای باقیمانده پروژه نمی باشد.

دقت شود وقتی تاخیر در پروژه از یک حدی بیشتر شود، باعث بی تفاوتی عوامل اجرایی پروژه نسبت

به آن و مایوس شدن از جبران تاخیرات می شود.

لذا پس از تایید کارفرما با هماهنگی مدیر و تیم پروژه برای کارهای باقیمانده برنامه ریزی مجدد مطابق به واقعیت های پروژه تهیه می گردد.

در Replan در Cut off  Date درصد پیشرفت برنامه ای (Plan%) با درصد پیشرفت واقعی ( Actual% ) برابر قرارداده شده

نمودار S پروژه دچار شکست می شود.

در واقع نقطه Replan تنها جایی است که نمودار S مجوز نزولی بودن دارد. نکته ای که در پس زمینه Replan وجود دارد،

مجاز شدن تلویحی تاخیرات پیمانکار است!

۳- برنامه رفع تاخیرات یا جبرانی از انحراف معیار Catchup Plan :

Catchup Plan یا برنامه جبرانی زمانی تهیه می شود که در برخی پروژه ها تاخیر پروژه برای کارفرما یا

ذینفعان کلیدی پروژه به هیچ عنوان قابل پذیرش نمی باشد و بر اتمام پروژه در زمان تعیین شده تاکید موکد وجود دارد.

به عنوان مثال پروژه ساخت استادیوم های جام جهانی در کشور روسیه را در نظر بگیرید، تاخیر در این پروژه قابل پذیرش نمی باشد.

زیرا عدم اتمام پروژه در موعد مقرر، خود پروژه را زیر سوال می برد.

در این حالت بعد از Reschedule پروژه، درصورت وجود تاخیر، نسبت به تهیه برنامه جبرانی برای کارهای باقیمانده به گونه ای که

تاریخ پایان پروژه به تاریخ برنامه ای آن ( Baseline Finish ) بازگردد، اقدام می شود.

در تهیه Catchup Plan می بایست عوامل اجرایی و مدیریتی در خصوص چگونگی جبران تاخیرات درگیر و

مسوول باشند تا برنامه تهیه شده کاربردی و شدنی باشد.

تفاوت  Reschedule، Replan و Catchup Plan

مشاوره و آموزش خصوصی مدیریت، برنامه ریزی و کنترل ریسک سازمان

نویسنده و راهنما: آرش بیاضیان سرکندی

نگارنده: م.امینی

موضوع: تفاوت Reschedule، Replan و Catchup Plan چیست؟

نوشته‌های اخیر

شناسنامه نوشته
تفاوت Reschedule، Replan و Catchup Plan چیست؟
نام نوشته
تفاوت Reschedule، Replan و Catchup Plan چیست؟
توضیحات
در طول اجرای پروژه Reschedule، Replan و Catchup Plan مسایلی در حوزه کنترل زمان هستند که مسوول برنامه ریزی و کنترل پروژه با آن مواجه می‌شود.
نویسنده
نام منتشر کننده
مشاوره و آموزش خصوصی مدیریت، برنامه ریزی و کنترل ریسک سازمانی
لوگوی منتشر گننده