آموزشگاه مدیریت و کنترل پروژه فراهمراهان

نگرشی نوین به کنترل پروژه توسط اساتید با تجربه

گزارش هفتگی نمونه گزارش هفتگی

یکی از گزارشاتی که در طول اجرای پروژه توسط واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت تهیه میگردد،

گزارش هفتگی (Weekly Report) است.

همانطور که از اسم این گزارش پیداست گزارش هفتگی شرح ماوقع پروژه

به صورت خلاصه در طی هفته گذشته است.

متناسب با خواست ذینفعان کلیدی پروژه و دریافت کنندگان گزارش

و یا نوع پروژه، اطلاعات و ساختار آن ممکن است کمی متفاوت باشد.

ولی در اکثر گزارشات هفتگی موارد ذیل عموماً آورده می شود:

صفحه اول گزارش هفتگی:

 • عنوان گزارش شامل: لوگوهای کافرما، مدیر طرح، مشاور و پیمانکار،

شماره گزارش، دوره گزارش، تاریخ گزارش دهی

 • اطلاعات قراردادی که معمولاً ثابت است و شامل : موضوع پیمان،

نام کارفرما، نام مدیریت طرح، نام پیمانکار، نام مشاور، شماره قرارداد،

تاریخ شروع به کار، تاریخ پایان کار (قرارداد) و مدت قرارداد است.

 • جدول خلاصه پیشرفت پروژه: شامل درصد پیشرفت فیزیکی واقعی پروژه تا تاریخ تهیه گزارش، درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای پروژه تا تاریخ تهیه گزارش و میزان انحراف از برنامه است.

همین موارد برای درصد پیشرفت ریالی هم می تواند مطرح شود.

 • جدول شرح عملیات اجرایی شامل:
 • ردیف
 • شرح عملیات اجرایی
 • واحد
 • ضریب وزنی
 • حجم کل برآورد
 • احجام برنامه ای تا دوره قبل، در این دوره، تا این دوره
 • احجام واقعی تا دوره قبل، در این دوره، تا این دوره
 • درصد کار انجام شده تا دوره قبل، در این دوره، تا این دوره
 • مقدار پیش بینی پیشرفت کار طبق برنامه زمانبندی (درصد)
 • میزان انحراف از برنامه (درصد)

صفحه دوم گزارش هفتگی:

– وضعیت ماشین آلات شامل نام دستگاه/مدل، تعداد ماشین آلات اعم از فعال، غیرفعال، کمبود/اضافه

– وضعیت مصالح شامل نوع مصالح کلیدی، واحد، میزان ورودی به کارگاه طی هفته، میزان مصرفی

طی هفته، موجودی پایان دوره در کارگاه

– وضعیت نیروی انسانی پیمانکار و مشاور در کارگاه به تفکیک تخصص

– موانع و مشکلات

– راهکارهای پیشنهادی

در پایان این گزارش می بایست به تایید امضاء سرپرست دفتر فنی، سرپرست کارگاه و سرپرست دستگاه نظارت رسیده باشد.

نمونه فایل گزارش هفتگی

موضوع : گزارش هفتگی نمونه گزارش هفتگی

مسعود امینی

کارشناس ارشد مهندسی صنایع

مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه مگاپروژه های  نفت و گاز

مشاور دفترPMO سازمان ها

مدرس دوره‌های برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

مدرس دوره‌های مدیریت پروژه

مدرس دوره‌های تخصصی نرم افزارهای MSP، P6، EPPM، اکسل پیشرفته

طراح گزارشات داشبورد مدیریتی برای سازمان

نوشته‌های اخیر

شناسنامه نوشته
گزارش هفتگی – نمونه گزارش هفتگی
نام نوشته
گزارش هفتگی – نمونه گزارش هفتگی
توضیحات
یکی از گزارشاتی که در طول اجرای پروژه توسط واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت تهیه میگردد، گزارش هفتگی (Weekly Report) است. گزارش هفتگی شرح ماوقع پروژه به صورت خلاصه در طی هفته گذشته است.
نویسنده
نام منتشر کننده
موسسه مدیریت و کنترل پروژه فراهمراهان
لوگوی منتشر گننده